Infrastruktur og traséundersøkelse omhandler tjenester som ikke faller inn under akkrediteringen INSP067