Første selskap til å inspisere RAS-anlegg med ROV

Vinteren 2018 kom vi i kontakt med en kunde som ønsket å få bedre kontroll på vannkvalitet og slam-forholdene i RAS-anlegget deres. Eier av RAS-anlegget var usikker på hvor mye slam det var og hvor slammet eventuelt samlet seg. Ingen har tidligere inspisert med ROV i et RAS-anlegg, så det var uvisst hva resultatet av inspeksjonen ville bli.

Vi tok på oss oppdraget med å ombygge og tilpasse en ROV til svært trange basseng og rør. Vi har tidligere erfaringer med inspeksjon i vannkraftverk, hvor det også er utfordrende tilkomst og høye krav til hygiene.

Resultatet ble en liten, avlang portabel ROV som kan inspisere i rør på 40cm i diameter og som kan ta bilder og filme hele inspeksjonen, selv i mørke rør og basseng.

Overfôring og overpopulasjon

Under første inspeksjon ble det oppdaget at slam samlet seg i større klumper og at rensesystemet ikke klarte å håndtere mengdene. Det ble blant annet filmet mens rensesystemet prøvde å suge opp slammet, uten hell.

Slam oppstår hovedsakelig av to årsaker, fôring og avføring. Dersom fôret ikke er optimalisert ift biomassen/antall fisk og mengden avføring er for store, vil ikke rensesystemet/filtre klare å håndtere det. Da vil det oppstå slam.

Når det dannes større slamklumper øker risikoen for at det oppstår oksygenfattige forhold som fører til en denitrifikasjon, hvor man får ut nitraten som nitrogengass og sulfatreduserende bakterier omdanner sulfat til hydrogensulfid. Hydrogensulfid er som kjent svært dødelig for fisken og et kjennetegn ved H2S-forgiftning er akutt dødelighet.

Små tilpasninger

Vi har i ettertid inspisert hos samme kunde hvor et ekstra filter er blitt montert, samt fôr og biomasse har blitt optimalisert. Resultatene fra inspeksjon etter tilpasningene har vært gode. Svært lite til ingen slam i renseanlegget og ingen klumpdannelser. Videre forteller kunden at produksjonen har gått smertefritt og at vannkvalitet i etterkant er blitt mye bedre.

Biofilter

Et slikt oppdrag var utrolig spennende å ta del i og vi tok med oss gode erfaringer videre. Noe som betyr at vi kan bistå andre som ønsker å få bedre kontroll på slam-forholdene i RAS-anleggene sine.